Kooglaan

Nieuwe ronde, nieuwe KAN-subsidie

De subsidieregeling Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN) die HHNK afgelopen najaar introduceerde, is een succes. In de eerste ronde kwamen er al 19 aanvragen binnen. Ook voor de tweede openstelling was veel interesse. Op 23 juni sloot de tweede ronde met maar liefst 16 aanvragen. Ook voor de tweede openstelling was veel interesse. Twee indieners over wat zo’n steuntje in de rug voor hun plannen kan betekenen.

Kooglaan: van brede rijbaan naar groene oase
Een van de projecten die in de eerste ronde KAN-subsidie toegekend kregen, is de herinrichting van de Koog zuid (fase 2) in Uitgeest, waarbij de grootste verandering plaatsvindt in de Kooglaan. “Dat was een 10 meter brede, kaarsrechte weg waar in het verleden te veel verharding is aangebracht”, zegt projectleider Ronald Blokker. “Om de verkeersveiligheid te verbeteren, maken we er een meanderende rijbaan van 5,5 meter breed van met veel groen eromheen. We plaatsen er geen kolken, maar voeren regenwater van de rijbaan af naar de verlaagde groenvakken, de wadi’s in. Daar kan het in de bodem infiltreren. Ondertussen leggen we hier ook een gescheiden rioolstelsel aan, waarbij we hopen dat zo veel mogelijk bewoners ervoor kiezen om hun regenpijpen aan de voorzijde af te koppelen. We zouden dit project sowieso uitgevoerd hebben, maar dankzij de KAN-subsidie hebben we nu bijvoorbeeld meer budget om keukentafelgesprekken met bewoners te voeren en hen mee te nemen in deze ontwikkeling. Zo kunnen we samen meer bereiken en meerwaarde realiseren.”

Gedeelde opgave
Gemeente Purmerend diende eind 2022 twee aanvragen in voor deelprojecten in Overwhere-Zuid en Wheermolen, die beide gehonoreerd werden. In de tweede ronde dingen vervolgprojecten mee en ook voor ronde drie liggen alweer plannen klaar. Wesley Sluis, beleidsadviseur Klimaatadaptatie: “Het zijn allemaal projecten in het peilgebied Overwhere. Een groot gebied dat gevoelig is voor inundatie; het hoogteverschil tussen het maaiveld en het oppervlaktewater is er gering. Dat stelt ons voor een gedeelde opgave: HHNK is gebaat bij een robuust watersysteem, en wij willen ook geen schade en overlast doordat wijken onderlopen. We zijn daarom onder meer bezig met groene waterbuffers, verdiepingen in het grasveld waar regenwater naartoe kan stromen. Ook brengen we duikers aan voor betere doorstroming en leggen we waterberging in de weg aan. In droge periodes kunnen we hier water inbrengen om het watersysteem in balans te houden. In Overwhere-Zuid graven we extra oppervlaktewater, in combinatie met natuurvriendelijke oevers die ook goed zijn voor de biodiversiteit en met beplanting die goed is voor de waterkwaliteit. We koppelen zo veel mogelijk opgaven mee.”

Welkome bijdrage
Net als Ronald in Uitgeest ziet Wesley de KAN-subsidie als een mooie stimulans en kans om meer te doen. “We moeten de openbare ruimte transformeren en dat kost geld. Het is altijd een afweging op welke opgave je gaat inzetten. Klimaatadaptatie stond al op de planning, maar elke financiële bijdrage vanuit de provincie, het waterschap of het rijk is welkom om de uitvoering te versnellen.” Ronald vult aan: “We zijn heel blij met deze mogelijkheid. Klimaatadaptatie staat bij alle gemeenten hoog op de agenda, maar er hangt een prijskaartje aan. Dan is het mooi als je daarbij een extra steuntje in de rug krijgt. Zo maakt iedereen kans.”

Duidelijkheid voor iedereen
De subsidieregeling Klimaat Actief Noorderkwartier is bedoeld voor klimaatadaptieve maatregelen die bijdragen aan de verbetering van het watersysteem in Noorderkwartier. In totaal heeft HHNK hier twee miljoen euro voor uitgetrokken, verdeeld over drie aanvraagrondes. Waarbij gemeenten maximaal 30% van de projectkosten (en maximaal €100.000) vergoed kunnen krijgen. HHNK maakt het voor aanvragers zo laagdrempelig mogelijk om een aanvraag in te dienen. Niet alleen met overzichtelijke aanvraagformulieren maar ook door hierbij ondersteuning te bieden. De derde ronde staat op de planning voor het voorjaar van 2023. Kijk voor meer informatie op https://www.hhnk.nl/subsidie-klimaat-actief-noorderkwartier

Kooglaan

Kooglaan oude situatie

Kooglaannieuw

Kooglaan nieuwe situatie

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl