2227548949 indirecte lozingen

Pilot Grip op indirecte lozingen afgerond – en nu?

Wat zit er in het afvalwater van bedrijven in verschillende branches in de regio? Om dat beter in beeld te krijgen, zijn in het kader van het programma Grip op indirecte lozingen het afgelopen jaar op 77 speciaal geselecteerde locaties monsters genomen. De resultaten maken duidelijk dat extra en brede aandacht voor dit onderwerp zeer gewenst is. Maar hoe, dat is nog een uitdaging.

Grip op indirecte lozingen is een samenwerking van HHNK, PWN, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, gemeenten in Noorderkwartier en drie omgevingsdiensten: Noordzeekanaalgebied, Noord-Holland Noord en IJmond. Met als uiteindelijk doel: verbetering van de waterkwaliteit. “Dat begint met inzicht in wat er allemaal in het oppervlaktewater terechtkomt en waar dat vandaan komt”, zegt Robin Bos, beleidsadviseur waterketen en riolering bij HHNK en trekker van de werkgroep. “Daarom hebben de drie omgevingsdiensten in totaal 103 bedrijven bezocht om informatie op te halen, waarvan er bij 77 bedrijven een afvalwatermonster kon worden genomen. In de monsters van 60 van die bedrijven zijn stoffen aangetroffen die op de zzs-lijst staan, zeer zorgwekkende stoffen. Dat waren lang niet alleen bedrijven die een vergunning moeten aanvragen voor hun lozingen, maar ook bedrijven met alleen een meldingsplicht. Er is dus alle aanleiding om door te gaan met Grip op indirecte lozingen.”

Werk aan de winkel
Het programma richt zich vooral op een effectieve bronaanpak: wat niet in het riool komt, hoef je er ook niet uit te halen. Robin: “De pilot geeft inzicht in welke branches we in elk geval nader zouden moeten onderzoeken. Zo sprongen de concentraties zzs’en bij afvalverwerking, metaalbewerking en olie- en vetverwerking eruit. We zien ook dat er werk aan de winkel is om bewustwording te creëren. Bedrijven weten om te beginnen vaak zelf al niet precies wat er in hun afvalwater zit. Zoals wij ook niet weten wat er in de shampoos en crèmepjes zit die wij van ons afspoelen onder de douche. Het is dus belangrijker om daarover met bedrijven in gesprek te gaan, uit te zoeken hoe schadelijke stoffen in hun afvalwater komen en samen te kijken wat daaraan te doen is. Bijvoorbeeld door met alternatieve stoffen te werken of processen aan te passen.”

Complexe materie
Tegelijkertijd blijft het een taaie opgave om te sturen op waterkwaliteit via indirecte lozingen. “Wat het vooral lastig maakt, is dat lang niet alle zzs’en zijn opgenomen in regels en vergunningen. Een deel is bovendien moeilijk te meten. Het ontbreekt veelal aan normen waar op gehandhaafd kan worden. Dus al is het beleid dat we zzs’en willen terugdringen, liefst naar nul, in de praktijk is het niet zo eenvoudig. Ook al omdat het bemonsteren en vooral het analyseren van die monsters ontzettend duur is; dat kan alleen in specialistische labs. We hebben nu met subsidie veel analysekosten kunnen betalen, maar voor al die duizenden bedrijven in het hele gebied is dat niet te doen. De uitdaging is nu dan ook om met elkaar te bepalen: hoe gaan we hiermee om? Welke vervolgstappen gaan we nemen en wie doet dan wat?”

Hoe verder?
De samenwerkende partijen zijn hier nog niet uit met elkaar; de inzichten verschillen. Ariane Cruz, beleidsmedewerker riolering, die namens gemeente Zaanstad in de werkgroep zit: “In de aanloop zijn we gezamenlijk opgetrokken. Als gemeenten hebben we meegedacht over de selectie van bedrijven, waarna de omgevingsdiensten de pilot vooral samen met HHNK hebben uitgevoerd; het eindrapport is met gemeenten gedeeld. Nu is de vraag: hoe gaan we met elkaar verder? Gemeenten en HHNK werken al meer dan tien jaar samen, bij de omgevingsdiensten moet het vertrouwen nog groeien. Vanuit hun positie is dat extra complex. Zij zijn mede opgericht om te vermijden dat gemeenten die bedrijven graag aan zich binden, vervolgens ook toezicht houden op diezelfde bedrijven. Het is dus goed dat die taken gescheiden zijn en om toezicht en handhaving structureel te beleggen bij de omgevingsdienst. Maar juist op dit grote dossier hebben we allemaal nog veel te leren. Wat mij betreft het liefst samen. Gelukkig heb ik goed contact met mijn contactpersoon bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en zijn indirecte lozingen daar alvast als speerpunt opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. Dat is al een stap in de goede richting.”

Mensen kijken naar een put.1920x0

Meer artikelen lezen? Klik dan verder door middel van de onderstaande pijltjes.

Samen Blauwgroen

Elkaar informeren en inspireren rondom klimaatadaptatie en de waterketen. Haak jij ook aan?
samenblauwgroen.nl

Aan- of afmelden

Via de onderstaande button is het mogelijk om je aan of af te melden voor het e-magazine.

Over ons

Samenwerking Klimaatadaptatie Noorderkwartier & Samenwerking Waterketen Noorderkwartier stellen samen als doel: het verbinden van partijen die werken aan opgaven voor ruimtelijke adaptatie en de waterketen. 

Heb jij zelf iinteressante informatie die je met het netwerk wil delen? Neem dan contact op met: info@samenblauwgroen.nl